Отказ от поръчка

В случай, че потребителят се откаже от поръчка, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банковата или картовата сметка на клиента, от която е направено плащането. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.